Общи условия

Условията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта www.xjoy.bg, възникващи при предоставяне и ползване на сайта и услугите, предлагани от него. Условията за ползване обвързват всички Потребители. Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

ПОЯСНЕНИЯ:

 

КЕНТАВЪР ЕМ ООД с ЕИК 204690636, е собственик на уеб страницата www.xjoy.bg.

 

”Потребител” е всеки, който е заредил страницата www.xjoy.bg  в Интернет.

 

“Поръчка” е заявката за закупуване на избрания подаръчен ваучер от www.xjoy.bg при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

 

“Услуга” е всяко действие от страна на КЕНТАВЪР ЕМ ООД по повод направена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ относно предлаганите услуги на сайта www.xjoy.bg.

 

„Ваучер“ е документ издаден от сайта www.xjoy.bg, който Потребителя/клиента получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че Потребителят/клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.1. Услугите се предлагат и могат да бъдат ползвани при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема без възражения условията, споменати в този документ.

 

1.2. Услугите, предлагани от www.xjoy.bg могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие /навършили 18 годишна възраст/. Непълнолетни и поставени под ограничено запрещение лица могат да ползват предоставените от www.xjoy.bg услуги само с разрешението на техните родителите/попечители или законните им представители.

 

1.3. За да ползва услугите на www.xjoy.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да подаде вярна и точна информация, така както е поискана от www.xjoy.bg за съответната услуга.

 

1.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни www.xjoy.bgси запазва правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугата, заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

1.5. Като условие за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и декларира, че няма да ползва предоставените му материали или услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона.

 

1.6. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

 

1.7. Потребителят е съгласен да спазва всички разпоредби на закона за авторските права и да не го нарушава.

 

1.8. По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

1.9. Всички цени на предлаганите от www.xjoy.bg продукти или услуги са крайни за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

1.10. www.xjoy.bg се задължава да изпълни тези услуги в рамките на валидността на ваучера.

 

1.11. При невъзможност за изпълнение на някоя бонус услуга, www.xjoy.bg си запазва правото да я замени с друга.

 

1.12. С приемане на общите условия Потребителят декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за освобождаване от отговорност по образец.

 

1.13. Търговецът няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.

 

1.14. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация предоставени от Потребителя.

 

1.15. Ваучерите са поименни и могат да се ползват единствено от лицето, чието име е изписано на ваучера.

 

 

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

2.1. www.xjoy.bg уважава личните данни на потребителите си и няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите си без предварително разрешение, освен в следните случаи:

 

– изискванията на нормативните актове в България и Европейския съюз

 

– За да защити правата и законните интереси на www.xjoy.bg, при спазване на законовите изисквания.

 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен, че www.xjoy.bg може да има достъп до личните му данни  за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на Услугите.

 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

 

3.1. Купувачите имат право да върнат обратно закупена стока от сайта www.xjoy.bg в 14 дневен срок, считано от датата на доставка.

 

3.2. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

 

3.3. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; в т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента, музикални дискове и книги.

 

3.4. Не подлежат на връщане продукти с увредена опаковка, счупени, следи от драскотини, удари, употребени.

 

3.5. Не подлежат на връщане суми за промоционални продукти или за част от тях.

 

3.6. КЕНТАВЪР ЕМ ООД не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнени задължения, в случай, когато имат място външни обстоятелства, определени като „форсмажорни обстоятелства”, върху които никой няма влияние. Под понятието „форсмажорни обстоятелства” се разбират всички непредвидуеми и независими от КЕНТАВЪР ЕМ ООД събития, възникнали след сключване на договора, по-специално такива като: война, безредици, катастрофи, наводнения, комуникационни смущения, стачки.

 

За информация относно връщане и рекламации пишете на contact@xjoy.bg

 

 

© Всички права запазени. 2019 КЕНТАВЪР ЕМ ООД